Qualifier

State Country Name Score GSP
1 NC United States Paul Tayloe -29 74756
2 MI United States Gordy Brown -29 50266
3 DE United States Todd Clarke -29 21446
4 MO United States Evan Gossett -28 65211
5 TX United States Eddie Godfrey -28 58792
6 SC United States Chris Brewer -28 44944
7 TX United States Oliver Ayala -28 43055
8 SC United States Kevin Starkey -28 38564
9 OH United States Andy Haas -28 31082
10 WA United States Nate Stowell -28 28877
11 MI United States Steve Beattie -28 27216
12 IN United States Michael Johnston -28 19141
13 FL United States Matt Woods -28 17009
14 LA United States Keith Bennett -28 16062
15 TX United States Dolan Cheatham -28 10012
16 IL United States John Totura -28 5003
17 FL United States James Hickey -28 0
18 TX United States Orlando Ayala -27 63415
19 MI United States Pete Schmidt -27 55563
20 NC United States Kyle Heasley -27 54376
21 TX United States Paul Luna -27 48343
22 FL United States Ryan McCook -27 42811
23 VA United States Aidan Cleary -27 40599
24 TX United States George Von K -27 39444
25 MI United States Derrick Trumbly -27 31700
26 CO United States Chisolm Woodson -27 25541
27 VA United States James Kennington -27 16865
28 NC United States Daniel Forman -27 10690
29 TN United States Jeremy Olson TN -27 9845
30 FL United States Michael Ratcliffe -27 7957
31 MO United States Ben Ressel -27 0
32 MO United States Aaron Ketchum -26 54470
33 FL United States Jason Loschiavo -26 49720
34 MI United States Ken Calus -26 42834
35 SC United States Luke Sponseller -26 40598
36 SC United States Andrew Baker -26 36567
37 SC United States Paul Boosinger -26 29870
38 TX United States Robert Washburn -26 20596
39 GA United States Evan Scanlan -26 16374
40 CO United States Glen Baughman -26 15494
41 MN United States Chris Wengler -26 13209
42 IL United States Brandon Robinson -26 12683
43 TX United States Shawn Ticknor -26 4971
44 NC United States Adam Ashley -26 0
45 IN United States Danny Scurlock -25 52328
46 OH United States Gary Sheldon -25 52144
47 IN United States Jade McGillem -25 38857
48 NC United States Steve Cook -25 37121
49 FL United States Don Carter -25 24398
50 WA United States Mike Arriington -25 20029
51 FL United States Rich Carter -25 12203
52 KS United States Jim Pikell -25 11134
53 SC United States Norbs Norbs -25 10352
54 MN United States Duane Tackett -25 9473
55 SC United States Josh McDaniel -25 8680
56 MA United States Paul Same -25 6008
57 SC United States Derek Montgomery -25 4445
58 FL United States Tim Boyer -25 0
59 SC United States Gary Durkee -25 0
60 SC United States Robert Gorrell -24 60040
61 ID United States Terry Haddock -24 49855
62 WA United States Chris Bakke -24 39475
63 OH United States Steve Kaliszewski -24 35053
64 TX United States Mike Hall -24 34265
65 OH United States Daniel Kaliszewski -24 32676
66 SC United States Shannon Adams -24 24878
67 MO United States Russ Layton -24 24055
68 IN United States Steve Bailey -24 20670
69 GA United States Jody Palmer -24 18855
70 SC United States Chris Knight -24 17059
71 SC United States Danny SmithJr -24 16942
72 WA United States Jamie Arrington -24 15198
73 IL United States Kelly Ambrose -24 11682
74 NJ United States Brett Schumacher -24 9022
75 SC United States Will Branham -24 8968
76 NC United States Gus Benino Jr -24 8038
77 SC United States James Wooten -24 8021
78 SC United States John Lukowski -24 7451
79 SC United States Chris Longino -24 6494
80 SC United States Joshua Sanders -23 41856
81 FL United States Doug Fetters -23 20791
82 NC United States Dutch Huebner -23 16459
83 MI United States Jeremy Adams -23 11127
84 IA United States John Hellstein -23 10166
85 SC United States Danny Coker -23 3204
86 GA United States Bill Read -23 2614
87 NC United States Charles Fridinger -23 0
88 NC United States Darryl Raynor -23 0
89 FL United States Chad Gainer -23 0
90 TX United States Derek Sawyer -22 31948
91 FL United States Tracy Claytor -22 16370
92 TN United States Jay Ware -22 10293
93 NC United States Baron Stephens -22 8307
94 SC United States Ty Mcalister -22 5743
95 TN United States Mike Jones TN -22 5661
96 FL United States Moises Perdomo -22 3886
97 SC United States Steve Leskoke -22 2664
98 TN United States Brandon MacBride -22 0
99 SC United States Joe Fergurson -22 0
100 GA United States Mark Williams -22 0
101 SC United States Clint Chassereau -22 0
102 LA United States John Evers -21 33759
103 GA United States Art DeVries -21 23930
104 FL United States Thomas Twigg -21 12826
105 SC United States Jeff Sixeas -21 9896
106 SC United States Adam Wilson -21 8545
107 SC United States Brad Tuttle -21 5858
108 TN United States Eric Glaeser -21 0
109 SC United States Timothy Muschek -21 0
110 FL United States Frank Enberry -20 24846
111 OH United States Rick Theberge -20 14304
112 GA United States Wayne Kittles -20 5047
113 SC United States Ron Boyd -20 3918
114 SC United States Mike Hainley -20 0
115 TN United States Corey Millard -19 15933
116 SC United States Phillip Griffin -19 11676
117 SC United States Steven Langston -19 9033
118 SC United States Mike Muse -19 8588
119 SC United States Brittany Steele -19 7188
120 SC United States Jeffrey Taylor -19 0
121 SC United States Ken Ford -18 50804
122 SC United States Kenneth Campbell -18 15200
123 SC United States Bryan Joyce -18 12773
124 SC United States Stikes Paradeses -18 0
125 Scott Perkins -18 0
126 FL United States James Hynes -18 0
127 SC United States Ryan Hill -17 30595
128 SC United States Ben Meister -17 7759
129 FL United States Mike Molotzak -17 0
130 NC United States James Mulkey -17 0
131 SC United States Lori Hill -16 16629
132 SC United States Lane Gibson -16 6009
133 SC United States Ken Fischer -15 0
134 VA United States William Nicks -13 8895
135 SC United States Douglas Natal -11 12980
136 SC United States Shannon Boyd -10 6913
137 SC United States Bryant Shaffer -7 0